Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Expertise

Sinds 1984 is Frank Buunk beëdigd taxateur (thans RegisterTaxateur) in 17e tot en met 20e eeuwse schilderkunst. Hij werd daarmee op 27-jarige leeftijd de jongste kunstexpert van Nederland. Hij is als zodanig erkend bij de Federatie TMV en is internationaal gecertificeerd door Hobéon/SKO Certificatie. Tevens is Frank Buunk bestuurslid van B.C. Koekkoek Haus, voorzitter van de Koekkoek Documentatie Stichting en veilingmeester voor GlobeGuards, een non-profit federatie van 23 Nederlandse organisaties die zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. 

Waardedefinities

Meestal gebruiken wij twee waardedefinities: Waarde in het economisch verkeer (bij verkoop, boedelscheiding, successie, etc.) en vervangingswaarde (bij verzekering). Voor een toelichting van de door ons gehanteerde waardedefinities, zie de uitleg van de Federatie TMV.

Waarde in het economisch verkeer

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, verkoop aan/inkoop van derden, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Vervangingswaarde t.b.v. een verzekeringstaxatie

Vraag uw verzekeraar of u een officieel rapport nodig hebt, of dat u zelf de waarde kunt doorgeven na een mondelinge taxatie. Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Artikel 7:960 BW voor taxatie door deskundigen vermeldt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Procedure

Voor alle taxaties gelieve het formulier in te vullen met uw gegevens. Een mondelinge taxatie wordt meestal vanaf foto’s gedaan. Een schriftelijke taxatie wordt in eerste instantie vanaf foto’s verricht, waarna u mogelijk wordt uitgenodigd om bij Simonis & Buunk langs te komen met uw kunstwerk. Een taxatie kan tot zes weken duren in drukke periodes, maar wij streven dit sneller te doen.

(Foto’s kunnen ook vanuit een smartphone direct geselecteerd worden.)

Mondelinge taxatie

Bent u benieuwd naar de echtheid en waarde van uw kunstwerk, kies dan voor een mondelinge taxatie. U stuurt hiervoor foto’s in via het taxatieformulier. U ontvangt ons oordeel via e-mail of telefonisch. Omdat de taxatie vanaf foto’s gaat, is er enig voorbehoud. Naderhand worden er geen mededelingen gedaan of toelichting gegeven, tenzij het vragen betreffen die in eerste instantie al via het formulier gesteld zijn. Bekijk hier de tarieven.

Schriftelijke taxatie

Met een schriftelijke taxatie verzoekt u een formeel oordeel, vastgelegd in een document of certificaat, voor een verzekering, verkoop aan een derde, voor de erfbelasting of boedelverdeling. Bekijk hier de tarieven.

Geen aankoopadvies

Beide taxatiediensten zijn niet bedoeld als aankoopadvies of -bemiddeling. Vanwege onze actieve houding op de markt geven wij niet altijd een waardeoordeel omdat de belangen om goede aanwinsten te kopen zwaarder wegen dan taxaties voor derden. Als u een taxatie aanvraagt voor een werk dat openbaar te koop is, behouden wij ons – in verband met eventuele ‘conflicts of interest’ – alle rechten voor omdat de taxatiedienst ondergeschikt is aan inkoop voor onze collectie.

Tips foto’s

Taxaties worden in eerste instantie vanaf foto’s in behandeling genomen. Meestal zijn foto’s genomen met een moderne smartphone voldoende. Neem scherpe foto’s bij daglicht en vanuit een rechte hoek van het volgende:

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Federatie TMV zijn van toepassing op zowel mondelinge als schriftelijke taxaties. Indien u opdracht hebt gegeven dient u deze te hebben gelezen en geeft u aan hiermee akkoord te zijn.