Zoek op kunstenaar
Sluit

taxeren

Expertise

Sinds 1984 is Frank Buunk beëdigd en gecertificeerd taxateur in 17e tot en met 20e eeuwse schilderkunst. Op 27-jarige leeftijd was hij destijds de jongste kunstexpert van Nederland. Kas Buunk (29) is momenteel de jongst gecertificeerde taxateur in de 19e-eeuwse kunst.

Waardedefinities

Voor taxaties gebruikt Simonis & Buunk twee waarde-definities: Waarde in het economisch verkeer (bij verkoop, boedelscheiding, successie, etc.) en vervangingswaarde (bij verzekering). Voor een toelichting van de door ons gehanteerde waarde-definities, zie de uitleg van de Federatie TMV.

Waarde in het economisch verkeer

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, verkoop aan/inkoop van derden, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Vervangingswaarde t.b.v. een verzekeringstaxatie

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Artikel 7:960 BW voor taxatie door deskundigen vermeldt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Procedure

Voor alle taxaties gelieve het formulier in te vullen met uw gegevens. Een taxatie wordt in eerste instantie vanaf foto’s verricht, waarna u mogelijk wordt uitgenodigd om bij Simonis & Buunk langs te komen met uw kunstwerk. Een taxatie kan tot zes weken duren in drukke periodes, maar wij streven dit sneller te doen.

(Foto’s kunnen ook vanuit een smartphone direct geselecteerd worden.)

Schriftelijke taxatie

Onze taxaties zijn uitsluitend schriftelijke taxaties. Met een schriftelijke taxatie verzoekt u een formeel oordeel, vastgelegd in een document of certificaat, voor een verzekering, verkoop aan een derde, voor erfbelasting of boedelverdeling. Bekijk hier de tarieven.

Geen aankoopadvies

Onze taxatiedienst is niet bedoeld als aankoopadvies of -bemiddeling. Vanwege onze actieve houding op de markt geven wij niet altijd een waardeoordeel omdat de belangen om goede aanwinsten te kopen zwaarder wegen dan taxaties voor derden. Als u een taxatie aanvraagt voor een werk dat openbaar te koop is, behouden wij ons – in verband met eventuele ‘conflicts of interest’ – alle rechten voor omdat de taxatiedienst ondergeschikt is aan inkoop voor onze collectie.

Tips foto’s

Taxaties worden in eerste instantie vanaf foto’s in behandeling genomen. Meestal zijn foto’s genomen met een moderne smartphone voldoende. Neem scherpe foto’s bij daglicht en vanuit een rechte hoek van het volgende:

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Federatie TMV zijn van overeenkomstige toepassing op onze taxaties. Indien u opdracht hebt gegeven dient u deze te hebben gelezen en geeft u aan hiermee akkoord te zijn.